Termes i condicions

En compliment amb el deure informació recollit a l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, us informem que el titular del Lloc Web https://embotitsbiher. com (d’ara endavant, la “Web”) és Embotits BI-HER, SA, societat inscrita al Registre mercantil de Lleida, Tom 140, Foli 99, Full 1369, Llibre 100, Secció 4a anònimes. El CIF d’Embotits BI-HER, SA és A25021940. El domicili social està situat al número 3 del carrer Migjorn, al polígon Industrial Campllong de Balaguer (25600 – Lleida). Correu electrònic: biher@embotitsbiher.com i telèfon 973 445 551.

Condicions d’ús
Aquestes Condicions descriuen els termes aplicables als serveis i continguts oferts a través del lloc web https://www.embotitsbiher.com i regulen les relacions jurídiques entre EMBOTITS BI-HER, SA S.L. i el client. L’accés a la web és de caràcter lliure i gratuït, la utilització de la Web suposa l’acceptació sense reserves de la totalitat de les Condicions d’Ús. Si no estiguessis d’acord amb aquestes condicions t’has d’abstenir d’utilitzar aquesta pàgina. La visita al lloc eCommerce per part de l’usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, aquestes Condicions i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de titularitat d’EMBOTITS BI-HER, SA o qualsevol altra persones físiques o jurídiques. L’ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no consentides per EMBOTITS BI-HER, SA, al lloc eCommerce o als seus continguts. El lloc web i els productes i serveis oferts per EMBOTITS BI-HER, SA està dirigit a majors d’edat amb la capacitat jurídica suficient per poder quedar vinculat per les presents Condicions d’Ús. És possible que la utilització de certs serveis o la contractació de alguns béns o serveis estigui subjecte a condicions especials complementàries que requeriran el consentiment exprés i que prevaldran en tot cas sobre aquestes condicions generals.

Registre dels usuaris
La utilització dels serveis prestats per EMBOTITS BI-HER, SA i la compra a la Web requereix el registre com a usuari a la Web. Amb la finalitat de completar el registre caldrà aportar una sèrie de dades personals que hauran de ser veraces i exactes. Pots consultar la nostra política de privadesa.
Així mateix, has de tenir en compte que en tot moment pots modificar les dades personals, així com exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició de conformitat amb la LO 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i de Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) i amb el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i lliure circulació d’aquestes dades (RGPD).

Comandes i pressupostos
Un cop feta una sol·licitud de comanda, us arribarà un missatge confirmant la recepció d’aquesta. La comanda no serà ferma fins a la confirmació del pagament de la mateixa.

Forma de pagament
L’adquisició de serveis o productes a través d’https://embotitsbiher.com permet les formes de pagament següents:
-Pagament mitjançant targeta de crèdit.

Preus
Els preus dels productes són els indicats a la descripció que se’ls adjunta. Tots els preus indicats a la descripció de producte s’expressen en la moneda Euro (€) i inclouen l’impost sobre el valor afegit (I.V.A.). Tant a les pantalles del carret de la compra, com a la formalització de comanda es desglossarà l’import corresponent als impostos aplicables.

Condicions d’enviament
Els enviaments es faran una vegada formalitzada la confirmació de la comanda i la verificació del pagament en un termini no superior a 48 hores.

Només s’admeten comandes a Espanya a les zones següents (Excloses Illes Canàries, Ceuta i Melilla).

• Tarifa enviament per a Catalunya: 6€
• Tarifa enviament a Espanya (excepte illes): 12€
• Import mínim de compra: 30€
• A partir de 80€ de compra els ports són gratuïts.

Garantia i Devolucions
En cas de tenir problemes amb productes adquirits en aquesta web, pots contactar amb el departament comercial a info@embotitsbiher.com i presentar una reclamació. EMBOTITS BI-HER, SA S.L. revisarà la reclamació i la gestionarà amb la diligència deguda, dacord amb la legislació.

Nul·litat i ineficàcia de les clàusules
Si qualsevol clàusula inclosa en les presents Condicions és declarada totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia només afectarà aquesta disposició, subsistint aquestes Condicions Generals en tota la resta, tenint aquesta disposició per no inclosa.

Legislació aplicable i jurisdicció competent
Les presents Condicions generals se sotmeten a la legislació espanyola, que serà aplicable en relació amb la seva validesa, interpretació, execució i compliment. Totes les discrepàncies, reclamacions i controvèrsies respecte al que es disposa anteriorment es resoldran mitjançant un arbitratge de dret d’acord amb les normes de la Cort Civil i Mercantil d’arbitratge de València a la normativa de les quals se sotmetran. Aquest Laudo estarà compost per tres àrbitres nomenats conforme a aquesta normativa. . Si l’arbitratge no arribés a realitzar-se per mutu acord o fos declarat nul, ambdues parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida, amb renúncia expressa al seu propi fur si aquest fos un altre.

L’Usuari declara haver llegit, conèixer i acceptar les presents Condicions Generals d’Ús-Accés en tota la seva extensió.